Tailor Made Expeditions – Reisvoorwaarden

1 Begripsomschrijving.  
Tailor Made Expeditions hierna te noemen TME. Deze voorwaarden en regels zijn van toepassing op eigen TME groepsreizen voor deelnemers met camper, caravan of 4×4.

2 Algemene voorwaarden TME-groepsreizen.
2.1 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij op grond van hun lichamelijke en psychische gesteldheid in staat zijn de geplande reis te volbrengen. Bijzondere omstandigheden daargelaten wordt van de deelnemers eveneens verwacht dat zij de gehele groepsreis meemaken; inschrijving voor een deel van de groepsreis is daarom niet mogelijk.
2.2 Deelnemers met een lichamelijke of psychische beperking of chronische aandoening dienen zich ervan te overtuigen dat deelname voor henzelf en voor de groep geen belasting oplevert. Inschrijving gebeurt altijd in overleg met TME. Aanbevolen wordt om persoonlijke medische informatie mee te nemen, opgesteld in een taal die in de te bezoeken landen bruikbaar is. Een internationaal medisch paspoort met de persoonlijke gegevens kan worden aangevraagd bij huisarts of apotheek. De deelnemer blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van een besluit om aan de groepsreis deel te nemen.
Er wordt geen restitutie op de reissom verleend voor activiteiten en/of overnachtingen waaraan niet wordt deelgenomen.
Indien deelnemers een speciaal dieet volgen, dienen zij dit aan te geven bij inschrijving. De reisbegeleiding kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor de correcte navolging van de dieetvoorschriften door externe leveranciers (o.a. restaurants).
2.3 Deelnemers dienen zich er van te overtuigen dat inschrijving op een reis ook geschikt is voor hun camper of caravan. Beperkingen voor deelname van bepaalde campers wordt bij iedere reis afzonderlijk vermeld. Dit in verband met soms beperktere mogelijkheden voor bepaalde campers.
2.4 In principe geldt dat huisdieren zijn toegestaan op TME-reizen. Echter ten allen tijde geldt de beperking dat huisdieren niet mee kunnen tijdens excursies en gezamenlijke maaltijden. Honden dienen aangelijnd te blijven op de overnachtingplaatsen. De zorg voor het huisdier is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Bij overlast, zal de deelnemer door de reisbegeleiding hierop aangesproken worden.
2.5 Bij het te laat of niet voldoen van de betaling kan men van de deelnemerslijst worden afgevoerd. In dat geval worden annuleringskosten in rekening gebracht volgens de bepalingen in artikel 8.
2.6 Indien betalingsverplichtingen niet worden nagekomen zal, na een tweetal aanmaningen, door TME een incassobureau worden ingeschakeld.

3 Informatie.
3.1 De inschrijver is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien. Alle communicatie en betalingsverkeer tussen de deelnemer(s) enerzijds en TME anderzijds verloopt uitsluitend via de inschrijver.
3.2 Tijdens de voorbereidingsperiode wordt de informatie (schriftelijk) verzorgd door TME. Wanneer dit, gezien de nog resterende tijd voor het vertrek niet meer mogelijk is, wordt dit overgenomen door de reisbegeleider. Hiervoor is het nodig dat het telefoonnummer van de deelnemer aan de reis bij de organisatie bekend is. TME zal bij de totstandkoming van de overeenkomst doch uiterlijk tijdens de kennismakingsmiddag/avond voor de desbetreffende reis algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied of met betrekking tot de camper of caravan aan de reiziger worden verstrekt.
3.3.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van derden plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
3.4 De deelnemer(s) verstrekt TME uiterlijk bij de inschrijving alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het boeken van de verschillende onderdelen en voor de uitvoering van de reis. Tevens vermeldt de inschrijver bijzonderheden over de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde personen die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
3.5 De deelnemer(s) dient/dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten voor de betreffende bestemming, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door TME verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren.
3.6
 Indien de deelnemer(s) de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document of uitdrukkelijk door TME aangegeven benodigde informatie voor de reis zoals bijvoorbeeld noodzakelijke informatie van de voertuigen bij sommige grensovergangen, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen c.q. kosten voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn informatieverplichting.

4 Aantal deelnemers.
Het maximale aantal equipes/deelnemers wordt per reis bepaald. Inschrijvingen boven het maximum worden als ‘reserve’ genoteerd. De betrokken inschrijver ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

5 Reissom.
5.1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon op basis van deelname door  2 personen per camper of auto met caravan, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicaties vermeld.
5.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie.
5.3 TME is bevoegd, na het tot stand komen van de overeenkomst, tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek van de reis, prijsverhogingen door te voeren indien er omstandigheden zijn die de kostprijs van de reis verhogen. Als TME zich genoodzaakt ziet de kosten van een reis te verhogen heeft de deelnemer het recht de reis te annuleren indien deze verhoging meer bedraagt dan 5% van de reissom. In dat geval krijgt de deelnemer de reissom terugbetaald mits hij/zij van dit recht gebruik maakt binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Echter, als het gaat om vliegtickets, boottochtkosten, brandstoftoeslagen en (lucht-) haven- belastingen, is deze regel niet van toepassing. Prijzen hiervan, zoals in publicatie genoemd, zijn een indicatie. Annulering naar aanleiding van de bekendmaking van de definitieve kosten hiervan zullen daarom behandeld worden volgens artikel 9 van deze voorwaarden.

6 Betaling.
6.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Het restant van de reissom, 75% plus (eventuele) niet in de reissom inbegrepen kosten, dient uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim.
6.2 Bij inschrijving binnen 8 weken voor de dag van vertrek moet direct de gehele reissom worden voldaan.

7 Technische staat voertuig en persoonlijke voorzieningen.
7.1
 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zorg dragen voor een zo goed mogelijke (technische) staat van hun voertuig en dat dit voldoet aan de wettelijke eisen van de landen waardoor men reist.
7.2 Aanbevolen wordt, indien van toepassing, persoonlijke medische informatie mee te nemen, opgesteld in een taal die in de te bezoeken landen bruikbaar is. Een internationaal medisch paspoort met uw gegevens kunt u aanvragen bij uw huisarts of apotheek.

8 Verhouding tot de reisbegeleider en de andere deelnemers.
8.1
 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij onderling respect voor elkaar hebben, een goed aanpassingsvermogen bezitten en een flexibele instelling om de avontuurlijke reis te laten slagen.
8.2 De reisbegeleiding op TME-reizen wordt meestal gevormd door een  reisbegeleiders(echt)paar. De reisbegeleider is een door het TME benoemd persoon en zijn/haar partner die op zich heeft/hebben genomen een reis te organiseren en/of te leiden. Hij/zij doet dit op vrijwillige basis en zal trachten tot een goed resultaat te komen. Hierbij is de medewerking van alle deelnemers een vereiste. De reisbegeleider is bevoegd, indien nodig in overleg met het management van TME, in geval van problemen, ter plaatse die maatregelen te nemen die hij/zij voor het verloop van de reis en het belang van de deelnemers noodzakelijk acht.
8.3 Indien de uitvoering van een reis aanleiding geeft tot een klacht, dient de deelnemende reiziger deze zo spoedig mogelijk -ter plaatse- te melden bij de reisbegeleiding, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient -ter plaatse- een klachtenrapport te worden opgemaakt, dat getekend dient te worden door deelnemer en reisbegeleider. Dit klachtenrapport moet uiterlijk één maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) worden ingediend bij TME te Zeewolde. Indien er -ter plaatse- geen klachtenrapport is opgemaakt, wordt de klacht geacht op bevredigende wijze te zijn opgelost. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van TME uitgesloten.
8.4. Indien het gedrag van een deelnemer aanleiding geeft tot een of meerdere klacht(en), zal de reisbegeleider deze klacht bespreken met de betreffende deelnemer. Indien een klacht niet bevredigend wordt opgelost dient een klachtenrapport te worden opgemaakt, dat getekend dient te worden door de deelnemer en de reisbegeleider. Indien de misdraging(en) van het betreffende lid zo ernstig zijn dat de overige deelnemers aan de reis dan wel de reisbegeleider van mening zijn dat verdere deelname aan de reis van het betreffende lid onwenselijk is of dat deze deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar worden gebracht,  kan hij/zij door de reisbegeleider uitgesloten worden van verdere deelname aan de reis. In een dergelijk geval kan het uit de reis verwijderde lid geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding dan wel gedeeltelijke teruggave van de reissom. Indien en voor zover de gevolgen van de hinder en last aan deze reiziger kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen. Het opgemaakte klachtenrapport moet uiterlijk één maand na afloop van de reis worden ingediend bij TME te Zeewolde.
8.5. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van TME c.q. de reisbegeleiders op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

9 Annuleren van de reis door de inschrijver.

Onderstaand geldt voor TME reizen. Niet voor reizen waarbij een externe reisorganisatie is betrokken. In die gevallen gelden de voorwaarden van deze reisorganisatie.
Annulering van de reisovereenkomst door de inschrijver dient schriftelijk te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de brief of email. Indien de inschrijver de reis annuleert zullen de volgende bedragen in rekening worden gebracht:
9.a. Tot 120 dagen voor vertrek: 10% van de reissom plus eventuele niet meer ongedaan te maken kosten van derden, bijvoorbeeld de kosten van visum, tickets, verzekering etc.
9.b. Van 119 tot 43 dagen voor vertrek: 25% van de reissom plus eventuele niet meer ongedaan te maken kosten van derden, bijvoorbeeld de kosten van visum, tickets, verzekering, etc.
9.c. Van 42 tot 29 dagen voor vertrek: 50% van de reissom plus eventuele niet meer ongedaan te maken kosten van derden.
9.d. Van 28 tot 7 dagen voor vertrek: 75% van de reissom plus eventuele niet meer ongedaan te maken kosten van derden.
9.e. Vanaf 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom plus eventuele niet meer ongedaan te maken kosten van derden.

10 Programma wijzigingen of opzegging van de reis door TME.
10.1 TME heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
10.2 Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reizen die TME aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden maar waartoe in ieder geval behoren een negatief reisadvies door het ministerie van buitenlandse zaken, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, wegomleidingen, wegversperringen, stakingen etc. De reisbegeleiders zullen ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven.
10.3 Indien de wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de reis zal een wijziging in overleg met de groep worden gemaakt.
10.4. Indien door gewichtige omstandigheden of onvoorziene lokale omstandigheden zoals voornoemd beschreven, voor (een (onvervangbaar) deel van) de bestemming van de reis; het uitvallen van de reisbegeleider(s); of een gebrek aan deelnemers, een reis niet kan doorgaan, zal aan de inschrijver het al door hem betaalde bedrag voor de reis worden terugbetaald.

11 Vaccinaties
Informatie omtrent vaccinaties wordt door TME verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door TME wordt verstrekt kunnen geen rechten ontleend worden.

12. Verzekeringen
De reiziger is verplicht zich te verzekeren.  Dit is om TME in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.

Minimaal zijn nodig een:
* W.A. autoverzekering
* Reisverzekering  met inbegrip van een S.O.S. alarmcentrale
* Ziektekostenverzekering
* Dekking in uw verzekering voor pech hulp, vervangend vervoer en repatriëring in het buitenland
Het afsluiten van een annuleringsverzekering raden we aan. Indien tijdens de reis of achteraf blijkt dat de deelnemer niet aan zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan, dan is TME op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer als gevolg van het feit dat hij zich onvoldoende heeft verzekerd, mocht hebben geleden.

13. Aansprakelijkheid
13.1 TME is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.
13.2
 TME is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
13.2a Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
13.2b Invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden.
13.2c Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van TME en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan TME kunnen worden toegerekend.
13.2d Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema’s.
13.2e Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
13.2f Ziekte van de reiziger.
13.2g Fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.
13.3 TME aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekken.
13.4 In geval TME aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.
13.5 De aansprakelijkheid van TME voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger is in alle gevallen beperkt tot maximaal één maal de reissom.

14. Eigen risico van de deelnemer
14.1 De deelnemer aan onze reizen neemt deel aan het verkeer volledig op eigen risico. De deelnemer zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade die voortkomt uit ongevallen waarbij de deelnemer tijdens onze reis eventueel betrokken raakt.
14.2 De deelnemer aan onze reizen verkeert in voldoende fysieke en mentale conditie om de reis te maken en zal de organisatie van deze reis op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade of ongevallen die voortkomt uit onvoldoende fysieke of mentale gezondheid

15. Gegevensverwerking en Privacy
15.1
   Teneinde haar diensten te kunnen leveren, worden door Tailor Made Expeditions persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurd, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de klant, om betere (online) service te kunnen bieden, voor marketing doeleinden en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
15.2   Tailor Made Expeditions verwerkt deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de lokale uitwerkingen hiervan.
15.3   Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Tailor Made Expeditions, nodigen wij u uit om onze Privacyverklaring te raadplegen.

15 Slotbepaling.
15.1 Elke inschrijver verklaart zich, bij inschrijving van de reis, akkoord met dit reglement. Indien een inschrijver niet met dit reglement instemt, dient hij dit binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier schriftelijk aan TME mede te delen. De aanmelding is dan vervallen. Er zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
15.2 Kennelijke fouten en vergissingen in de publicaties binden TME niet.